SELECT LANGUAGE                  Phone : 080-29710021/22/23/24     FAX: 080-29710025        E-mail: coo.krrda.karbng@nic.in

ಸಂಪರ್ಕ ವಿವರಗಳು
ವಿಳಾಸ: 
ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವ್ರಧ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆ
ಮೂರನೇ ಮಹಡಿ, ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವ್ವಧ್ದಿ ಭವನ
ಆನಂದರಾವ್ ಸರ್ಕಲ್, ಬೆಂಗಳೂರು 560009
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ :080-29710021/23/24   ಫ್ಯಾಕ್ಸಸಂಖ್ಯೆ : 080-29710025    
ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಛೇರಿ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೊಬ್ಯಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಇ-ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ
ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು 080-29710021 94495 99401 coo.krrda.karbng@pmgsy.nic.in
ರಾಜ್ಯ ಗುಣನಿಯಂತ್ರಣ ಸಮನ್ವಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು 080-29710021 94495 99406 kn-sqc@pmgsy.nic.in
ಆರ್ಥಿಕ ನಿಯಂತ್ರಕರು 080-29710021 94495 99432 kn-finc@pmgsy.nic.in
ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ -1 080-29710021 94495 99421
ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ -2 080-29710021 94495 99418  
ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕರು -1 080-29710021 94495 99431  
ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕರು -2 080-29710021 94495 99430  
ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕರು -3 080-29710021 94495 99431  
ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕರು -4 080-29710021 94495 99824  
Publication of particulars in respect of KRRDA under sub section 4(1)a and 4(1)(b) of the Right to information act 2005

(c) Karnataka Rural Road Development Agency, Bengaluru